บริการของเรา

รวมภาพผลงาน และลูกค้าของบริษัท

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)

Scope of work : หุ้มฉนวนแท้งค์เก็บนม