News and activities

Subscribe our news and recent activities from PTC Group

อบรม สาธิตการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับกู้ภัย SCBA

ทางบริษัท MSA (Thailand) limited  ได้ทำการอบรมสาธิตการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับกู้ภัย หรือเครื่อง SCBA ให้กับพนักงาน ของ PTC

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  และให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

โดยวิทยากร

คุณรัชชา ศรีปัญจพร