News and activities

Subscribe our news and recent activities from PTC Group

การจัดอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน(สำหรับพนักงานที่ยังไม่มี จป. หัวหน้างาน)

ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน ให้กับพนักงาน วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  และให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

วิทยากรโดย

คุณสุวัฒน์  ชุมพร