News and activities

Subscribe our news and recent activities from PTC Group

การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ให้กับพนักงาน วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561

โดยวิทยากร

  1. ผศ.ศักรินทร์  โสนันทะ
  2. ผศ.จารุศักดิ์   จิระภาพันธ์

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน  และให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น