News and activities

Subscribe our news and recent activities from PTC Group

การคัดล้างกระดานนั่งร้าน

การคัดล้างกระดานนั่งร้าน ทำความสะอาด เพื่อนำไปใช้งานอย่างมีมาตรฐาน  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ว่านั่งร้านของเรานั้นมีความแข็งแรงและได้มาตรฐานแน่นอน